LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HERWERDEN WIELERSPORT B.V.

Inschrijving Kamer van Koophandel Haaglanden nr. 27149067

Artikel 1. Garantie

1.1. Op alle frames, toebehoren, compleet gemonteerde fietsen, accessoires, kleding, en alle andere artikelen die worden verkocht, zijn van toepassing de door de fabrikant/importeur van het bewuste artikel gegeven garantie.

1.2. De garantie vervalt indien de koper niet terstond na vaststellen van gebreken Van Herwerden inlicht, dan wel indien er sprake is van oneigenlijk gebruik van het verkochte product, dan wel door de koper of derden in zijn opdracht aan het verkochte product zonder toestemming van Van Herwerden werkzaamheden zijn verricht.

1.3. Voor reparaties geldt een garantietermijn van zes maanden.Voor de bij de reparaties gebruikte onderdelen geldt de voor die onderdelen gebruikelijke fabrieksgarantie.

1.4. Op noodreparaties wordt geen garantie verstrekt.

1.5. Voor gebruikte fietsen geldt een garantietermijn van zes maanden.

1.6. De garantie op nieuwe producten omvat het in ontvangst nemen van de producten waarop de garantie betrekking heeft, en deze overeenkomstig de bepalingen van de fabrikant of importeur verzenden naar deze, en het weer ter beschikking stellen van de gerepareerde of vernieuwde producten, en indien van toepassing, deze kosteloos monteren.

1.7. Garantie op gebruikte rijwielen en andere gebruikte producten omvat vervanging of het herstel van de verkochte zaak respectievelijk herstel van de uitgevoerde reparatie c.q. het onderhoud.

1.8. Garantie heeft geen betrekking op slijtage ten gevolge van normaal gebruik, noch op gebreken vanwege verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud.

1.9. Van Herwerden verstrekt generlei garanties, buiten de garanties als hierboven in dit artikel opgenomen. Van Herwerden is nimmer aansprakelijk voor letselschade, inkomensderving, alle vormen van vermogensschade en gevolgschade, tenzij er sprake is van opzet of daarmede gelijk te stellen grove roekeloosheid. In alle gevallen waarin er sprake is van aansprakelijkheid, is deze beperkt tot vervanging der geleverde artikelen zoals hierboven is aangegeven.

1.10. Aanspraak op garantie kan eerst worden gemaakt, als de bescheiden op de koop betrekking hebbende, waaronder tenminste de aankoopnota, worden overgelegd, zonder welke er geen recht op garantie bestaat.

Artikel 2. Koopovereenkomst

2.1. Bestellingen worden schriftelijk aan de koper bevestigd.

2.2. Van Herwerden is afhankelijk van haar leveranciers en derhalve kunnen de door Van Herwerden opgegeven leveringstijden worden overschreden. Van Herwerden heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden als – uitsluitend te zijner beoordeling – de door koper bestelde goederen niet meer binnen een redelijke termijn zijn te verwachten. Aanbetalingen zullen alsdan worden gestorneerd en koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vergoeding.

2.3. De opgegeven prijs kan door Van Herwerden worden aangepast indien na het versturen van de orderbevestiging zichvalutaschommelingen hebben voorgedaan, door de fabrikant of importeur prijswijzigingen zijn doorgevoerd, of sprake is van verhoging van invoerrechten of andere belastingen of heffingen, welke steeds mogen worden doorberekend aan de koper.

2.4. Het bedrag dat is opgegeven voor het uitvoeren van reparaties is altijd vrijblijvend. Bij overschrijding van meer dan 30% van de door Van Herwerden opgegeven reparatiekosten, heeft de opdrachtgever het recht de opdracht tot reparatie ongedaan te maken, mits door hem aan Van Herwerden een redelijke vergoeding wordt betaald voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

2.5. Van Herwerden is bevoegd ten alle tijden een aanbetaling voor de verschuldigde kooppenningen te verlangen en de bestelling op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan.

2.6. Van Herwerden heeft te allen tijde het recht om hem moverende redenen en zonder opgave daarvan aan de wederpartij, de koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat koper enig recht op schadevergoeding toekomt.

2.7. Als sprake is van verkoop van een artikel, waarbij meer dan geringe korting is verstrekt, bijv. een speciale aanbieding of uitverkoop, is indien aanspraak bestaat op garantie , koper verplicht pro rata bij te betalen bij vervanging en kan in geen geval koper eisen, dat hem een identieke zaak wordt geleverd zonder bijbetaling. Wenst koper hieraan niet te voldoen, dan vervalt de aanspraak op garantie en is Van Herwerden niet verplicht tot vervanging en/of reparatie.

Artikel 3. Betaling

3.1. Alle verkopen en reparaties geschieden a contant, tenzij op factuur wordt geleverd of anders is overeengekomen.

3.2. Facturen dienen te worden betaald 14 dagen na factuurdatum, waarna de wettelijke vertragingsrente van, als bedoeld in art. 6;199 BW, in rekening wordt gebracht.

3.3. Indien de koper c.q. opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde te betalen, is Van Herwerden gerechtigd de vordering ter incasso over te dragen. De buitengerechtelijke incassokosten alsmede de gerechtelijke kosten zijn alsdan door de koper c.q. opdrachtgever verschuldigd en de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde penningen met een minimum van EUR 250,-.

3.4. Verrekening of opschorten der betalingsverplichtingen is niet toegestaan.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht en ontbinding

4.1. Zolang niet alle gekochte artikelen volledig zijn betaald, blijven de door Van Herwerden geleverde goederen zijn eigendom. Doorverkoop of verpanding der niet betaalde goederen is niet toegestaan. Koper verbindt zich op eerste vordering de niet betaalde goederen aan Van Herwerden te retourneren.

4.2. Van Herwerden heeft het recht de goederen waaraan reparaties en/of onderhoud is gepleegd, achter te houden, totdat de hierop betrekking hebbende kosten zijn voldaan.

4.3. Ingeval van surseance of faillissement van koper is de koopovereenkomst ontbonden, zonder van Herwerden de koopovereenkomst nog behoeft te ontbinden.

Artikel 5. Inruil

5.1. Als koper een fiets of ander artikel inruilt bij de aankoop van een nieuw artikel, en hij blijft de ingeruilde fiets of ander artikel gebruiken, geschiedt dat steeds voor rekening en risico van koper. Als bij grondige inspectie, nadat inruil is overeengekomen en de fiets is ingeruild, Van Herwerden vaststelt, dat er sprake is van onherstelbare of ernstige beschadiging, is Van Herwerden gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder wederzijds recht op schadevergoeding. Hetgeen over en weer is gepresteerd, dient ongedaan te worden gemaakt.

5.2. Stalling van fietsen bij Van Herwerden geschiedt steeds voor risico van de eigenaar van deze fiets. Van Herwerden aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor beschadiging of vermissing, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Van Herwerden. Bij stalling bij Van Herwerden van goederen voor een periode van langer dan drie weken zijn stallingkosten verschuldigd.

5.3. Ruilen van fietsen en accessoires is niet mogelijk. Ruilen van kleding, helmen en fietsschoenen is slechts mogelijk binnen acht dagen en dan uitsluitend indien de producten in ongeschonden en niet-gebruikte staat worden geretourneerd met bijbehorende kassabon.

Artikel 6. Toepasselijk recht

6.1. De overeenkomsten met van Herwerden worden beheerst door het Nederlandse recht.

6.2. Tenzij Van Herwerden kiest voor een andere Rechter, is de Rechter in het arrondissement Den Haag bij uitsluiting van enige nadere rechter bevoegd vangeschillen kennis te nemen.